Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 253:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 253:e kompaniet

Kompanirådet diskuterar utmärkelser

Tisdagen den 13:e mars träffades kompanirådet för första gången i år.

Under mötet deltog även en representant från bataljonsrådet som bland annat informerade om rikshemvärnstinget som hölls i höstas, bataljonsrådets arbete, medinflytandeprocesserna och Hemvärnets utmärkelser.

Fokus för diskussionerna var att informera om Hemvärnets utmärkelser, i syfte att kompanirådet bättre skall förstå på vilka grunder man nominerar och när man skall välja respektive utmärkelse.

PLAKETTER

Tilldelas den fysiska eller juridiska person som antingen
- genom gärning inom/för förbandsverksamheten eller
- genom tjänstgöring inom medinflytanderåd på olika nivåer
bidragit till att utveckla Hemvärnet.

Brons ges för värdefull gärning/tjänstgöring.
Silver ges för betydelsefull gärning/tjänstgöring.
Guld ges för mycket betydelsefull gärning/tjänstgöring.

Det åligger rådsmedlemmar på alla nivåer att nominera.

Beslut om tilldelning sker på hemvärnsråd eller rikshemvärnsråd.
Beslut om bronsplaketten kan även tas på bataljonsråd.

Plaketter är till skillnad från medaljer inte bärbara. De är fyrkantiga och avsedda att visas upp hemma, på kontoret eller motsvarande.

HEMVÄRNSMEDALJER

(Avsnittet avser Hemvärnets brons- och silvermedalj. För medalj med lagerkrans och kungliga förtjänstemedaljer, se nedan.)

Tilldelas den som genom tjänstgöring bidragit till att utveckla Hemvärnet, utöver vad tjänsten kräver.

Brons ges för värdefulla tjänstgöring.
Silver ges för betydelsefulla tjänstgöring.

(Valören guld finns inte på Hemvärnets medaljer, utan endast på Hemvärnets kungliga förtjänstmedaljer, se nedan.)

Det åligger rådsmedlemmar på alla nivåer att nominera.

Beslut om tilldelning sker på hemvärnsråd.

Bronsmedaljen kan man tilldelas upp till tre gånger, och får andra och tredje gången stjärnor som markerar antalet gångar man fått medaljen, varvid endast en medalj bärs samtidigt.
Silvermedaljen tilldelas endast en gång, gör man fortsatt bra insatser tilldelas man en högre medalj.
Medalj med lagerkrans bärs dock alltid enskilt, även om det finns andra medaljer.

Medaljerna finns även som Rikshemvärnschefens bronsmedalj och Rikshemvärnschefens silvermedalj. Dessa medaljer är till utseendet identiska förutom inskriptionen på baksidan, men kan delas ut av rikshemvärnschefen utan rådsbeslut eller normala nomineringsförfaranden.
Kriterierna för Rikshemvärnschefens bronsmedalj är identiska med den vanliga bronsmedaljen, men kriterierna för Rikshemvärnschefens silvermedalj skiljer sig lite från den vanliga silvermedaljen och tilldelas "...som tack för utförda betydelsefulla insatser avseende Hemvärnets utveckling", och saknar alltså kriteriet utöver vad tjänsten kräver och behöver alltså inte tilldelas vare sig för handlingar inom tjänsten eller utöver vad tjänsten kräven. Den kan alltså användas till personer utanför Hemvärnet eller för handlingar som ligger inom tjänstens krav.

Hemvärnsmedaljer med lagerkrans

Hemvärnets bronsmedalj och silvermedalj finns även med lagerkrans, vilket markerar att man gjort en rådig handling, exempelvis räddat livet på en människa. För dessa gäller särskilda statuter (kriterier) och medaljerna tilldelas den som gjort...
- brons:  ...en rådig aktiv handling i krissituation under tjänsteutövning... 
- silver: ...bragdliknande insatser... 
...i Hemvärnet.

Kriterierna kan för många uppfattas som diffusa i sin distinktion, men bronsmedaljen får exempelvis enbart delas ut för insatser "...under tjänsteutövning ... i Hemvärnet", det kriteriet saknas för silvermedaljen, vilket kan tolkas som att bronsmedaljen endast utdelas till personal under tjänstgöring i Hemvärnet, medan silvermedaljen kanske kan tilldelas personal utanför Hemvärnet som gör insatser för Hemvärnet (kanske en civil räddningsarbetare eller militär från annan del av Försvarsmakten).
Bronsmedaljen kräver bara en "rådig aktiv handling", vilket skulle kunna vara att trycka på ett nödstopp för att förhindra en olycka, dock skall det också skett under någon form av krissituation, det vill säga där någon eller något riskerar att skadas, samt att det enligt ovan skall ha skett under tjänsteutövning i Hemvärnet.
Silvermedaljen krävder "bragdliknande" handlingar. Ordet "bragd" används främst i samband med fysiska insatser inom sporten, och man kan nog tolka det som att individen måste gjort något fysiskt i sin insats. Att bara förhindrat en olycka räcker nog inte, utan man måste nog deltagit fysiskt i insatsen och kanske utsatt sig själv för fara.
Hur tolkningen skall ske mellan utmärkelserna finns inte publicerat, och tolkningen kommer också variera över tiden eftersom personalen i Rikshemvärnsrådet (som beslutar om tilldelning) omsätts vartannat år. Men ett försök att visualisera skillnaden kan vara att om man ingriper snabbt vid en olycka och stoppar en livshotande blödning, då har man gjort en "rådig aktiv handling i krissituation" och kan nomineras för bronsmedalj med lagerkrans, har man med risk för sitt eget liv hoppat i strömmande iskallt vatten och räddat någon från att drunkna med risk för sitt eget liv, då har man gjort en "bragdliknande insats" och kan nomineras för silvermedalj med lagerkrans.

Nominering kan göras av rådsmedlem på alla nivåer, förutom kompanirådsmedlem som inte kan nominera till Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans, utan bara kan nominera till Hemvärnets bronsmedalj med lagerkrans.

Beslut om tilldelning sker av Rikshemvärnsrådet.

HEMVÄRNETS KUNGLIGA FÖRTJÄNSTMEDALJER

Tilldelas den som genom tjänstgöring bidragit till att utveckla Hemvärnet, utöver vad tjänsten kräver.

Silver ges för mycket betydelsefull tjänstgöring.
Guld ges för synnerligen betydelsefulla tjänstgöring.

De kungliga förtjänstmedaljerna är tekniskt sett en annan grupp medaljer än hemvärnets brons och silvermedaljer, därför har dom annat tygband, annan form och kungabild. Praktiskt sett fungerar dom som en fortsättning på hemvärnets silvermedalj och brukar utdelas efter fortsatta betydelsefulla insatser.

Nominering kan göras av rådsmedlem i hemvärnsråd eller Rikshemvärnsrådet.

Beslut om tilldelning sker av Rikshemvärnsrådet.

SKILLNAD MELLAN PLAKETT OCH MEDALJ

Den största skillnaden mellan medalj och plakett är att inte behöver vara inom ramen för tjänstgöring och inte heller behöver vara utöver vad tjänsten kräver.
En plakett kan bland annat delas ut till någon som genomfört sin tjänst på ett föredömligt sätt, exempelvis för att visa uppskattning och avtacka en chef som byter befattning, eller för personer som deltagit i rådsverksamhet.
En plakett kan även delas ut för att tacka en person som under en tid varit del i förtroende råd och där gjort ett gott arbete, men där insatsen inte varit av sådan betydelse att det motiverar en högre utmärkelse.

Plaketter är som regel inte lika uppskattade som medaljer, men skall inte heller ersätta medaljer, utan delas ut för enklare insatser för vilka medalj inte är ett alternativ. 

Medaljer kräver att det är inom ramen för tjänstgöring (undantag Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans som saknar det kravet), men också utöver vad tjänsten kräver.
Att det är utöver vad tjänsten kräver, gör också att det krävs mer av höga chefer för att få medalj än det krävs av en menig soldat.

Plaketten kan till skillnad mot medaljer ges till juridiska personer. Det är exempelvis fullt möjligt att ge en plakett till kommuner, företag eller andra militära förband som gjort värdefulla eller betydelsefulla insatser för Hemvärnet.

Både plakett och medalj kräver att insatsen som belönas bidrar till att utveckla Hemvärnet, det vill säga bidrar till att göra Hemvärnet bättre - varken plakett eller medalj avser att enbart belöna deltagande över lång tid eller enbart gott kamratskap.

SKILLNAD MELLAN BRONS OCH HÖGRE VALÖRER

Det som skiljer bronsmedalj och bronsplakett från högre valörer är ordet "värdefullt", istället för "betydelsefullt".

Tolkningen av begreppet finns inte definierade, men kan exempelvis tolkas som att "värdefull" har varit med och bidragit till att det blivit skillnad, medan "betydelsefull" har påverkat inriktningen i ett större perspektiv. Slutligen är det rådet som prövar nomineringen som avgör om insatsen är "värdefull" eller "betydelsefull".

Det kan många gånger upplevas som tydligare om man jämför "värdefull" och "betydelsefull" med motsatsen, det vill säga "icke-värdefull" och "icke-betydelsefull" tjänstgöring. 
Vilken insats är "värdefull" och vilken är "icke-värdefull", samt vilken insats är "betydelsefull" och "icke-betydelsefull"?
Något som är "icke-betydelsefullt" kan fortfarande vara "värdefullt".
Något som är "värdefullt" blir inte med upprepad handling per automatik "betydelsefullt", vilket är orsaken till att Hemvärnets bronsmedalj kan delas ut flera gånger som är ett sätt att uppmärksamma upprepade värdefulla handlingar, vid fortsatta betydelsefulla insatser får man istället utmärkelser av högre valör.

En bronsmedalj eller bronsplakett kan alltså ges för att man löst en betungande uppgift över en längre period innan man lämnar över till någon annan - då har insatsen varit "värdefull" för Hemvärnets utveckling.
En silverplakett eller en silvermedalj för samma uppdrag bör innebära bestående effekter som att man har reformerat processen och förenklat/förbättrat densamma innan man är klar med uppgiften - då har insatsen haft betydelse för Hemvärnets utveckling.

För de högre valörerna med kriterierna att tjänstgöringen skall vara antingen:
- betydelsefull 
- mycket betydelsefull, eller 
- synnerligen betydelsefulla 
kan dessa tolkas som en stegring av insatsen för att nå medaljen. Det finns dock inget krav på att man skall ha fått en tidigare medalj av lägre valör för att kunna få den högre. Och även om stegringen är det är det normala förfarandet, finns det inget i statuterna (kriterierna) som hindrar att man kan gå direkt på högre utmärkelser om personen verkligen gjort stora insatser för att främja Hemvärnets utveckling.

JETONGER

Hemvärnet har egna tävlingsutmärkelser, det kallas tävlingsjetonger och delas ut som pris vid tävlingar som anordnas inom Hemvärnet, såväl individuella som i lagtävlingar.

Även rikshemvärnschefen har en egen jetong som kan delas för goda insatser.

Till skillnad mot en plakett är en jetong rund och kallas ibland för "coin" som är det engelska begreppet.

HEDERSSKÖLD

Hemvärnet har en hedersköld, med Hemvärnets vapen i metall monterad på en träsköld. Hederskölden får företrädesvis tilldelas myndigheter, institutioner, organisationer och företag, samt undantagsvis enskilda personer som gjort Hemvärnet stora tjänster eller visat stort intresse för Hemvärnet och dess verksamhet.

Nominering för hedersköld sker genom kollektivt beslut i hemvärnsråd eller Rikshemvärnsrådet.

Beslut om tilldelning sker av Rikshemvärnsrådet.

PETRI-MEDALJEN

Petri-medaljen delas inte ut av Hemvärnet, men ges till personal i Hemvärnet.

Gustav Petrimedaljen i brons utdelas för insatser inom hemvärnsrörelsen och/eller Hemvärnsbefälens Riksförbund, HBR.

Brons ges för förtjänstfulla insatser.
Silver ges för synnerliga förtjänstfulla aktiva insatser.

Guld togs fram och delades ut för första gången hösten 2017, och statuterna har inte blivit publicerade officiellt ännu - upplagan är också antalsbegränsad, vilket gör den mycket exklusiv.

För att en person skall bli aktuell för en Petri-medalj skall man tidigare fått utmärkelser inom Hemvärnet.

Nominering till Petri-medalj sker kollektivt genom rådsbeslut.

Beslut om tilldelning sker av HBR.

HBR:S egna UTMÄRKELSER

Hemvärnsbefälens Riksförbund (HBR), numera del av Försvarsutbildarnas Hemvärnsförening, har två utmärkelser utöver Petri-medaljerna:
- HBR Förtjänsttecken (medalj), och 
- HBR Förtjänstmedalj (kunglig)
båda har tidigare delats ut av HBR till personal inom Hemvärnet, men delas numera enbart ut till personer aktiva inom HBR-föreningen enligt ett poängsystem för uppdrag inom föreningen.

Rådsnivåer inom Hemvärnet

De olika nivåer som finns inom Hemvärnet är följande:
- Kompanirådet: utgörs av kompanichef och ombud valda på den årliga kompanistämman
- Bataljonsråd: utgörs av bataljonschef, bataljonens kompanichefer och ombud från kompanierna valda på respektive kompanistämma
- Hemvärnsråd: utgörs av chef organisationsenhet (regemente / motsvarande), chef regional utbildningsgrupp, regionens bataljonschefer och ombud från bataljonsråden som valts av respektive bataljonsråd (kompanichefer eller ombud som valts till bataljonsråd på sin kompanistämma)
- Rikshemvärnsrådet: ett nationellt råd, utgörs av Rikshemvärnschefen och fristående invalda ledamöter

Kompanirådets ledamöter får individuellt nominera till samtliga plaketter, Hemvärnets bronsmedalj och silvermedalj, samt bronsmedalj med lagerkrans.

Bataljonsrådets ledamöter får individuellt nominera till samma utmärkelser som kompanirådet, samt även Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans.
Bataljonsrådet får kollektivt besluta om tilldelning av bronsplakett.

Hemvärnsrådets ledamöter får individuellt nominera till samma utmärkelser som bataljonsrådet, samt även Hemvärnets kungliga förtjänstemedaljer i silver och guld.
Hemvärnsrådet får kollektivt besluta om tilldelning av Hemvärnets bronsmedalj och silvermedalj, samt bronsplakett och silverplakett.

Rikshemvärnsrådets ledamöter får individuellt nominera till samma utmärkelser som hemvärnsrådet.
Rikshemvärnsrådet får kollektivt besluta om tilldelning av:
- Hemvärnets bronsplakett / silverplakett / guldplakett
- Hemvärnets bronsmedalj / silvermedalj med lagerkrans
- Hemvärnets kungliga förtjänstemedalj i silver / guld

Samtliga råd kan kollektivt besluta att nominera till Petri-medalj i brons eller silver.

Länkar

Rikshemvärnsrådets sida om utmärkelser och nomineringsblankett.

Hemvärnshandboken (HvH) 2016 som beskriver utmärkelserna i kapitel 17.

Försvarsmaktens uniformsbestämmelser 2015 som reglerar bärandet av utmärkelser i kapitel 9.

Webbsidan medalj.nu där man kan få hjälp att sätta medaljerna i rätt ordning.

 

Publicerad: 2018-03-13, 253:e kompaniet
Av: Ahlgren, Pär <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-04-07

2018-10-22

Krigsförbandsövning hösten 2018

Läs artikeln

2018-08-19

253:e löste bevakningen under Rikshemvärnschefens ungdomstävlingar

Läs artikeln

2018-05-29

Funktionärer på Veterandagen

Läs artikeln

2018-03-13

Kompanirådet diskuterar utmärkelser

Läs artikeln

2018-02-06

Nytt uniformstecken till veteranerna

Läs artikeln

2016-06-08

Huddinge kompanis krigsförbandsövning 2016

Läs artikeln

2016-04-04

Utbildning i medinflytande inom Hemvärnet

Läs artikeln

2016-03-20

Huddinge hemvärnskompani i möte med kommunledningen.

Läs artikeln

2016-03-17

Kompetensskutning 2016

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan