Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

296:e CBRN-plutonen

Militärregion Mitt - CBRN-pluton

Vad står CBRN för och vad gör en cbrn-pluton?

Det står för Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära händelser.

CBRN-plutonen är ett specialförband inom Hemvärnet och en nationell resurs.

Organisatoriskt ingår 296. CBRN-plutonen i Södertörns bataljon. I plutonen finns en chefsgrupp, två rekognoseringsgrupper och en sanerings- och underhållsgrupp.

Huvuduppgifter

• CBRN-övervakning
• CBRN-kartläggning efter CBRN-händelse
• CBRN-fältrekognosering
• Att genomföra fördjupad sanering av personal och viktig materiel
• Att upprätta observationsplats
• Att stödja vid hygiendusch och brandbekämpning.

 

CBRN-plutonen är ett av Hemvärnets insatsförband (med 8-dagars avtal) och tjänstgöringen kan stundtals vara både fysiskt och psykiskt krävande. Personalen skall kunna verka i kontaminerade miljöer iförd skyddsutrustning och genomföra tilldelade uppgifter metodiskt med hög noggrannhet.

Det finns totalt fyra plutoner stationerade i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm.

Adress:
296.CBRNpluton c/o Amfibieregementet Amf 1 Södertörnsgruppen
130 91 HÅRSFJÄRDEN
Telefon:
010-823 30 00
Nyheter från 296:e CBRN-plutonen


Försvarsmaktsövningen Aurora17 - En lyckad och givande övning

Tillsammans med 465.CBRN-plutonen stöttade vi 30:e och 31:a hemvärnsbataljonerna med väpnat skydd och givetvis den specialistkunskap som CBRN-plutonerna besitter. För att övningen skulle vara så realistisk som möjligt så visste vi ingenting i förväg om vart och när vi skulle behöva omgruppera för att kunna lösa nya uppgifter. Vi hade ett datum samt tid för mobilisering och sedan så fick uppkomna situationer ta oss dit vi behövdes. Vart, hur och när vi skulle sova visste vi inte i förväg.

Veckan inleddes med mobilisering av förbandet på Amfibieregementet, Berga, för vidare ordergivning. Endast ett fåtal personer inom förbandet kände till vad som skulle komma att ske för att göra övningen så realistisk som möjligt. Det visade sig att hela plutonen skulle förflytta sig till Helikopterflottiljen i Linköping nästföljande morgon för att där tillsammans med 465:e stötta 30:e och 31:a Hemvärnsbataljonerna i sina uppgifter med att skydda flyg- och marinstridskrafternas grupperingsområden.

På plats i Linköping uppstod det som är en del av det militära livet, en lång väntan. Under denna väntan spenderade våra plutons- och gruppsjukvårdare tid på att vidareutbilda sig inom TOS-konceptet (TOS står för Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad). Ansvarig för denna bakomövning var stridsjukvårdare från SkyddC (Totalförsvarets Skyddscentrum) och 1.CBRN-kompaniet som skulle komma att följa förbandet under veckan, i rollen som övningsledare.

Efter denna väntan så kom ordern att förbandet skulle omgruppera, men inte till det tänkta huvudmålet, utan till Kvarns övningsfält. Momentet vid det tänkta huvudmålet fick tyvärr utgå på grund av att vädrets makter gjorde objektet klart olämpligt att bedriva militär verksamhet på. I det militära så hör det givetvis till att man anpassar sig efter rådande läge.

När plutonen anlände till Kvarn så var klockan redan sent på kvällen och mörkret hade lagt sig. Plutonen vidtog genast åtgärder för att kunna gå i förläggning. Plutons- och gruppchefer satte ut poster och gjorde postlistor för patrullerande bevakning, samtidigt som soldaterna förberedde nattens vila, som bestod av en spolhall för militära fordon. Aktiviteten var inledningsvis febril men det tog inte lång tid innan de första soldaterna var klara med sina uppgifter för kvällen och hade krupit ner i sovsäckarna för några timmars sömn innan det var dags att gå sitt pass för patrullering.

Nästföljande morgon så fick förbandet order från bataljonsledningen att återigen omgruppera. Denna gång begav det sig ut till kusten på Vikbolandet, utanför Norrköping, där uppgiften skulle bli skydd av marint basområde. En van miljö för oss i 296:e som är krigsplacerade på Berga i Stockholms södra skärgård. Väl på plats så hade ett Hemvärnskompani intagit en mindre hamn med ett större kraftverk intill. Kompaniet behövde nu stöd av 296:e och 465:e med att kartlägga samt CBRN-övervaka kraftverket. Plutonerna samverkade med kompaniet och påbörjade genast att insatsplanera för uppgiften. När uppgiften påbörjades så stod det klart för plutonerna att denna uppgift skulle ta större delen av dagen i anspråk.

Under tiden som rekognosceringsgrupperna arbetade så tog plutonernas ledningsgrupper fram rutiner för att öka uthålligheten över tid. Under dagen inkom även uppgifter om att fientliga sabotageförband eventuellt skulle försöka sabotera verksamheten i hamnen, och därmed kraftverket, med hjälp av C-stridsmedel. Kompaniet på plats var på tå och hade stort stöd av bland annat sina hundpatruller.

Tidigt nästa morgon så gjorde fienden ett försök att detonera en sprängladdning med C-stridsmedel längs vägen som gick ner till hamnen, detta i samband med att ett av marinens fartyg var på väg in för att bunkra upp sitt lager. Larmkedjan gick igång och det fanns ett flertal skadade soldater på platsen för detonationen. Detta medgav order om "skyddsmask på".

De skadade soldaterna fick först hjälp av närvarande kamrater och kort därefter kom kompaniets sjukvårdare samt CBRN-plutonernas egna sjukvårdare, innan de skadade fördes vidare till saneringsplatsen för att där kunna saneras ut och skickas vidare i vårdkedjan. När de skadade omhändertagits fick REK-grupperna i uppgift att kartlägga området och kontrollera om vägen till hamnen fortfarande var farbar. Detta arbete planerades och utfördes i samverkan mellan de båda CBRN-plutonerna och därefter kunde besked lämnas till högre chef.

När uppgiften var löst så ägnade sig plutonerna åt att bland annat bygga hygiendusch så att samtliga soldater som legat ute i fält några dygn kunde få duscha. Under kvällen avdelades en förstärkt grupp till Stockholm för att delta i Försvarsdagen på Gärdet. När söndagen kom så var det dags att ta sig tillbaka hem till Amfibieregementet för vård och återställning av utrustning och fordon.

Efter att vård och inlåsning av vapen var avklarat så vidtogs en sista utvärdering och plutonsmedlemmarna återgick till sina civila liv, men bara för ett par veckor eftersom det snart är det dags för bataljonens krigsförbandsövning.

 

Publicerad: 2017-10-01
Av: Fritzell, Dennis <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2017-10-01

Sex nya yrkesinformatörer i plutonen

I helgen utbildades totalt 21 soldater från 28:e, 29:e och 32:a bataljonen till yrkesinformatörer, varav sex soldater från 296:e. Utbildning i att hålla säkerhetsintervjuer ingick även i denna yrkesinformatörsutbildning. Det är glädjande av flera anledningar.

En specialistsoldat från CBRN har en ganska bra bild kring en soldats uppgift i ett skyttekompani. En skyttesoldat kanske inte kan förklara vad en specialist inom CBRN gör, mer än att det är "kemiska grejer och så."

Att sex personer med fördjupade kunskaper inom ett område nu går ut som yrkesinformatörer medför ett bredare perspektiv och kan därmed se specifika och viktiga egenskaper som behövs, utöver soldategenskaper, inom CBRN.

CBRN är relativt nytt inom det svenska försvaret (jämfört med spaning, skytte, jägare osv). Att vi inom CBRN kan nå ut till fler människor och ge information om just CBRN kan få fler att förstå att de faktiskt kan bidra till Försvarsmakten tack vare egenskaper de besitter. Vi kanske stöter på någon som arbetar med fordonssanering men inte har en aning om att det är en kunskap som behövs i Försvarsmakten.

Hur hamnade jag här? Jo, jag sanerade industrikemikalier i 4,5 år och jag körde även lite lastbil och jag organsierade arbetet "på golvet" när jag körde truck. Hoppsan! Där kom kemikalier, sanering, fordonsförare, arbetsledning och logistik in lite snabbt.

Någon frågade mig om vad jag sysslar med civilt. Denne någon frågade i egenskap av studiekamrat, men sken upp som en sol av mitt svar och väckte mitt vilande intresse för det militära. Detta har skapat en ny värld för mig, vilket gör att jag nu sitter här och skriver denna text.

Allt kan hända!

Publicerad: 2016-10-19
Av: Fritzell, Dennis <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2017-07-29

Utbildningarna "CBRN Grundkurs" och " CBRN Rekognosering/Sanering" är avslutade för detta år

CBRN GK och fördjupningsutbildningen Rek/San är avslutade för 2016. Plutonen har fått ett stort tillskott detta år, vilket är roligt att se. Samtidigt ökar kompetensen på flera sätt.

Det är roligt att se plutonen växa och även att ta del av tillskottet av kompetens. Både från civil kunskap och militära utbildningar ökar kompetensen inom plutonen. Det handlar inte bara enbart om att kunna detektera och sanera i en CBRN-pluton.

Under utbildningarna inom CBRN detta år så har det deltagit flera personer som har andra befattningar än vad vi har. Anledningen är att det alltid är bra att bredda sin militära kunskap. Det är just detta som är roligt att se även i våran pluton, att vi breddar oss i våran kunskap samtidigt som vi har befattningen i plutonen. All kunskap är välkommen och det är med glädje jag ser att soldater med helt andra befattningar vill ta del av just kunskapen inom CBRN, för dessa soldater delar gärna med sig av sin kunskap och rekommenderar utbildningar som vi säkerligen behöver.

Hur skulle en CBRN-pluton klara sig utan sjukvårare, signalister, fordonsförare eller för den delen utbildade chefer?

All kunskap är bra kunskap! Oavsett om den är civil eller militär. Den behövs.

Publicerad: 2016-08-21
Uppdaterad: 2016-08-21

296:e CBRN plutonen har tillsammans med 291:a insatskompaniet övat vapentjänst

Under dagen har personal ur 296:e CBRN plutonen tillsammans med personal ur 291:a insatskompaniet övat vapentjänst på skjutbanan. Fokus vid dagens skjutning var säker vapenhantering och skjutövningar enligt det senaste reglementet.

Publicerad: 2016-07-23
Uppdaterad: 2016-07-28

Vårens Soldatprov gav bränna i både ansikte och fötter

Igår gick vårens Soldatprov av stapeln och vi var 7 personer från 296. som deltog inklusive plutonchef Fredrik. Det var stor kamratanda och bra stämning.

Det var varmt, svettigt och framförallt roligt att gå 32 kilometer med kamrater ur plutonen. Mellan de svettiga marscherna så var det tre stationer som innefattade granatkastning, fordonskännedom och avståndsbedömning. De sista fem kilometer av provet var snabbmarsch.

Några av oss ska gå Nijmegenmarschen i Holland i sommar och fick nu ett "smakprov" på vad som väntar. Dessa 32 km gav oss en känsla av hur det kommer att vara när vi ska gå 16 mil på fyra dagar.

Kamratandan var som vanligt väldigt god och givetvis var det roligt att kapten Fredrik deltog.

Publicerad: 2016-03-29
Uppdaterad: 2016-06-06

Packlista/packplan 2016

Vad skall ingå i packningen för oss i cbrn-plutonen?

Det kan vara oklart vad som skall packas och hur. Efter förfrågan till plutonchef Fredrik så har jag nu en uppdaterad packplan.

Givetvis så ska inte allt som står vara med på alla övningar. Det är en generell plan. Det bästa är att höra av sig med specifika frågor för att få ett mer konkret svar om vad som skall packas till just den övning som gäller. Klicka på länken nedan för att få listan.

Packplan
 
 
Publicerad: 2016-03-19
Uppdaterad: 2016-06-06
Kalender
Tyck till om sidan